Annons

Annons

Annons

Borlänge

Debatt
Gör en insats för den biologiska mångfalden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Madeleine Fransson, Lina Alkner Timner

Sverige är ett av de länder som missar de mål man förbundit sig till i Parisavtalet för klimatet 2016. Med nuvarande klimatlöften är världen på väg mot en global uppvärmning på 2,4–2,8 grader. Långt över Parisavtalets mål att hålla uppvärmningen väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader.

Jordbruk, skogsbruk och övrig markanvändning står tillsammans för nästan en fjärdedel av människans totala utsläpp av växthusgaser. Att upphöra med intensivt skogsbruk som släpper ut växthusgaser (metan, lustgas och koldioxid) och istället bevara naturskog och återställa skadad natur till naturliga ekosystem som fångar upp koldioxid är nödvändigt. Det gäller också att återställa våtmarker, använda skonsammare jordbruksmetoder samt minska konsumtionen av kött och fisk m m.

Annons

Annons

Bild: Madeleine Fransson

Det finns nästan inga andra länder i världen som har påverkat sina egna skogsekosystem så allvarligt som Sverige har gjort de senaste 50-60 åren med vårt storindustriella kalhyggesskogsbruk. Naturliga skogar har ersatts med plantager.

EU anser att vi för klimatets skull behöver skydda minst 30 % av all mark och vattenyta i världen, i Sverige, i Dalarna och givetvis även i Borlänge kommun permanent i ekologiskt representativa och sammanlänkade områden.

Bild: Lina Alkner Timner

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Men just nu minskar mångfalden av liv på jorden i snabbare takt än någonsin i mänsklighetens historia. Det sker samtidigt som trycket på våra naturresurser ökar både på land, i sötvatten och i havet. Bara i Sverige finns drygt 4 700 arter upptagna på Artdatabankens rödlista över hotade arter. De viktigaste påverkansfaktorerna är skogsavverkning och igenväxning av öppna landskap med ängar och hagar.

Förlust av biologisk mångfald är ett lika stort hot som klimatförändringarna och de båda kriserna är tätt sammanlänkade med varandra. En minskad biologisk mångfald förvärrar effekterna av klimatförändringarna och det går inte att lösa den ena krisen utan att ta hänsyn till den andra.

Annons

Annons

Bild: Madeleine Fransson

Vid FN:s konferens om biologisk mångfald (COP 15) i Montreal, Kanada i dec -22 sattes målen till att minst 30% av all land- och havsareal ska vara formellt skyddad senast 2030 och att resten ska skötas på ett hållbart sätt, inklusive återställning av förstörda områden.

När regeringen skar ner anslagen för skydd av naturen behöver vi hjälp av frivilliga krafter. Du kan som företagare bidra till att skydda både klimat och biologisk mångfald genom donationer till Insamlingsstiftelsen Borlänges Naturarv. Vi använder pengarna uteslutande för inköp av skyddsvärd natur!

En gåva kan i någon mån kompensera för gamla utsläpp av växthusgaser eller annan miljöpåverkan.

Börje Eriksson Ordförande för Naturskyddsföreningen i Borlänge

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan